Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด

หน้าแรก / มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด

มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด และ กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้สังคมมีความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการสร้างสังคมให้มีความ แข็งแรงในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสร้างอาชีพความเป็นอยู่ที่ดี ด้านการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทาง บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิทดแทนแผ่นดินเกิด” ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยสร้างสรรค์สังคม พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมให้เกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

-ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม สาธารณประโยชน์

-พัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในสังคม

-เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสภายในสังคม

-เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

-ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด