Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา

หน้าแรก / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

        มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ

        สร้างทางเลือกโดยการนำพลังงานทดแทนที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค ดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณค่าให้กับผู้บริโภค ดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผลตอบแทนที่บริษัทได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนายกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ LPG ให้เทียบเท่าสังคม