Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

กิจกรรมเพื่อสังคม

หน้าแรก / กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ลูกค้า พนักงาน รวมถึงคนในสังคม เราจึงตระหนักดีว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงอยากส่งเสริมและร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืน ทาง บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด จึงได้มีการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม