Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด

22/06/2022

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                เนื่องด้วยบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัดและบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ได้รับความปลอดภัยและให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในฐานะที่ท่านเกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ สินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น หรือเคยเป็น หรืออาจจะเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ มีเจตนาไม่สุจริตที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนชี้แจงสิทธิของท่านตามกฎหมาย

                ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทในการทำนิติกรรมกับบริษัทหรือในกรณีอื่นใด บริษัทขอให้ท่านแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามนโยบายฉบับนี้ด้วย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

1.ผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้ที่สมรสก่อนอายุ 17 ปี โดยศาลอนุญาตให้ทำการสมรส

2.ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมิได้สมรสตามข้อ 1. ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ด้วย

3.คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่มีร่างกายพิการหรือมีจิตไม่ปกติ (แต่ไม่ถึงวิกลจริต) หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเป็นประจำ หรือติดสิ่งเสพติด หรือมีเหตุอื่นในทำนองเดียวกัน จนทำให้ไม่สามารถจะจัดทำการงานด้วยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว และศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก่อน

4.คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะเป็นคนวิกลจริตถึงขนาดที่ไม่สามารถจัดกิจการงานของตนเองได้ และศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมจะต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถก่อน

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยตามนโยบายฉบับนี้มีดังนี้

1) ข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

2) ข้อมูลทรัพย์สินของท่าน เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

3) ข้อมูลแสดงตัวตนของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน รวมถึงตัวแทนของลูกค้านิติบุคคล เป็นต้น

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม หรือ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

5) ข้อมูลผลิตภัณฑ์  สินค้าและข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่กับบริษัท ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวเป็นต้น

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และใช้เพื่อการ ดังต่อไปนี้

1.การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย

3.การขอความยินยอมในกรณีที่ไม่สามารถใช้ฐานสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ หรือการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทได้

4. เพื่อรักษาและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าหรือคู่สัญญา

บริษัทอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอความยินยอมในแต่ละครั้งให้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม  ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ และบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์  สินค้าและ/หรือบริการ

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีการใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการบังคับนโยบายอย่างเข้มงวด  ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการ   สูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย โดยบริษัทกำหนดให้พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและ  มีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการตามที่ร้องขอโดยรับทราบว่าข้อมูลที่ท่านมีสิทธินั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากการที่ท่านให้ข้อมูลแก่บริษัทโดยตรง หรือมาจากตัวแทนที่สามารถกระทำการแทนได้ตามกฎหมาย

 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล และลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับบริษัท และสำเนาการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามข้อบังคับของกฎหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เก็บข้อมูลตามความจำเป็นเท่านั้น หรือ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยมีการกำหนดเป็นนโยบาย ต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ การทำลายเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท และมีการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทมีการพิจารณาทบทวน และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมเป็นระยะ เพื่อสะท้อนการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ติดต่อบริษัท

ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

          กรุณาติดต่อเราที่ https://www.pap-gasone.com/

โทรศัพท์ 02-692-8101-10

เจ้าของข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่การเพิกถอนดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการและ/ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ  กับเจ้าของข้อมูล  บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบ ซึ่งอาจทำให้บริษัทจะไม่สามารถให้บริการและ/ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใดๆดังกล่าวกับเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ