Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

"ฉลากเบอร์ 5 ยุคใหม่" นอกจากประหยัดไฟต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม

24/11/2020

    การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการมองหา “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”ก่อน เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีว่าสินค้าได้มาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าจริง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ขึ้นมา และเมื่อต้นปี 2562 เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดไฟฟ้าสูง จึงได้ปรับรูปแบบ เป็น “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” ยิ่งมีดาวมาก ยิ่งประหยัดพลังงานสูง ปัจจุบัน มี 4 ระดับ ได้แก่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และเบอร์ 5 ★★★ แต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5 – 10% ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่าเดิม

     การมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นเครื่องมือช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ ขณะเดียวกันผู้ผลิตและนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็จะเลือกผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้ามาขายในราคาที่เหมาะสม

     แต่นอกจากการประหยัดไฟฟ้าแล้ว ล่าสุดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปอีกขั้น สู่การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งการแสดงสัญลักษณ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  หรือก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาสู่การผนวกรวมแนวคิด Circular Economy เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

     แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ก็คือ ระบบเศรษฐกิจที่ต้องการหมุนเวียนนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดเป็นวงจรตั้งแต่ การผลิต การบริโภค จนถึงการจัดการของเสีย นำไปสู่ความยั่งยืน แบบวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต-ใช้-ทิ้ง แต่การจะทำเช่นนี้ได้ ที่สำคัญต้องมีไอเดีย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยขับเคลื่อน

     กฟผ. จึงร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดส่งเสริม Circular Economy X ฉลากเบอร์ 5 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้สารอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรสำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์ด้าน Circular Economy ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและหารือร่วมกันกับผู้ประกอบการต่อไป นอกจากนี้ กฟผ. ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบถูกวิธี และยั่งยืน

     แนวโน้มอนาคตเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าจะก้าวหน้ามากขึ้น และการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย จึงควรต้องส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทั้งเครื่องหมายฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Circular Economy ควบคู่กันไปด้วย จึงจะทำให้เมืองไทยก้าวสู่เป้าหมายสังคมสีเขียวและลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกวิธีและครบวงจร

ที่มา : Energynewscenter