Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / ข่าวสาร

โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC ประชุมเตรียมความพร้อม หลังผ่านการคัดเลือกโครงการ Industrial Research and Development Capacity Building, IRD Cap Building

02/12/2020

     เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ , ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย นางสาวชนันภรณ์ ศรียะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ได้เดินทางมาประชุมที่โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์คนสำคัญของบริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด   
     โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้าน Innovation management  ในการจัดทำ R&D Blueprint ภายใต้โครงการ Industrial Research and Development Capacity Building (IRD Cap Building) สำหรับระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     สืบเนื่องจากโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC  ได้เป็น 1 ใน 2 ผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการกลางจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากโครงการ  Industrial Research and Development Capacity Building (IRD Cap Building) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
      ทางบริษัทพีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม WEC  ที่ผ่านการรับคัดเลือก พิจารณา โครงการดังกล่าวมา ณ ทีนี้