Menu
สายด่วนบริการลูกค้า : 02-692-8404-12

หน้าแรก / บทความที่น่าสนใจ

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน เตรียมพร้อมก่อนฉีด!

18/05/2021

     จากตอนนี้ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยกลุ่มแรกเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคประจำตัว 7 โรค ถัดจากนั้นจึงค่อยเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ซึ่งหากผู้ใดสนใจที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่ทางภาครัฐจัดหามา นอกจากลงทะเบียนแล้ว ควรศึกษาผ่านคู่มือวัคซีนโควิด ฉบับประชาชนเล่มนี้ด้วย

     คู่มือฉบับนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สสส. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน ที่ประชาชนควรได้อ่านก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน   เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน

สำหรับผู้ที่สนในสามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ผ่านทาง QR CODE ด้านล่างได้เลย หรือติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด